Archive for the 'Esbjerg' Category

Jun 09 2011

Vildledende overskrift: Luften i Esbjerg er for ren

Ugeavisen Esbjerg har den 8. juni 2011 bragt følgende artikel med den vildledende overskrift: “Luften i Esbjerg er for ren”.

Artiklen baserer sig på en rapport lavet af Rambøll for Esbjerg Kommune og jævnfør artiklen fremgår det at “Den gode nyhed er, at vi ikke har steder i Esbjerg, der er så luftforurenede, at det er nødvendigt at indføre en zone kun med sivetrafik og biler med partikelfiltre på…”, mens rapporten direkte anbefaler at:

På basis af de udførte målinger vurderes det, at der grundlag for Esbjerg Kommune for at henvende sig til Miljøstyrelsen for at få afklaret muligheder og vilkår for en permanent målestation i Esbjerg by.[1]

Rapporten gengiver netop enkeltstående målinger, hvor der har været markante overskridelser af PM10-partikler og det i afstande op til 200 meter fra den formodede forureningskilde (større vej),[2] men ligeledes diskuteres det endvidere i rapporten at yderligere målinger er nødvendige for at kunne indføre en såkaldt miljøzone:

Hvis der skulle være sundhedsmæssige perspektiver i forbindelse med indførelse af miljøzone i Esbjerg by, skal kommunen anmode Miljøministeren om tilladelse hertil, jf. § 15 a, stk. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. Grundlaget for en sådan anmodning er, at grænseværdierne for partikelforurening skal være overskredet. Til påvisning om grænseværdierne er overholdte eller overskredne, er det som udgangspunkt nødvendigt at have et vidensgrundlag om partikelforureningen på samme niveau som det benyttes i landsmåleprogrammer, som DMU står for. Dette kan opnås, hvis der bliver etableret en målestation i Esbjerg.[1]

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har ikke selv lavet målinger siden 2002 og agter ikke at opstille en målestation i Esbjerg, selvom Esbjerg Kommune på baggrund af nye 2010-målinger fra Rambøll har henvendt sig til Danmarks Miljøundersøgelser om opsætning af en sådan. Formanden for Plan & Miljøudvalget, John Snedker, har derfor intet grundlag, til at udtale at der ikke er brug for nogen miljøzone. Formanden burde i stedet lade offentligheden forstå, at eftersom luftforureningsproblemet i Esbjerg er ukendt, kan Esbjerg Kommune ikke indføre en miljøzone på baggrund af den nuværende lovgivning.

Kilder

[1] Partikler i udeluft fra trafikken, Rambøll september 2010, http://www.esbjergkommune.dk/Admin/Public/Download.aspx?File=Files%2fFiler%2fPolitik%2fPolitiske+udvalg%2fPlan+og+Milj%c3%b8%2fReferater+2010%2f2010.12.21%2fSag+14+bilag+1.pdf

[2] Notat, Rambøll 24.11.2010, http://www.esbjergkommune.dk/Admin/Public/Download.aspx?File=Files%2fFiler%2fPolitik%2fPolitiske+udvalg%2fPlan+og+Milj%c3%b8%2fReferater+2010%2f2010.12.21%2fSag+14+bilag+2.pdf

No responses yet