Archive for the 'Tog' Category

Aug 19 2011

DSB vedrørende partikelfiltre på IC3

Den 11. juli 2011 sendte jeg DSB følgende spørgsmål; Siden 1996 har De Svenske Statsbaner haft CRT-partikelfiltrer på deres Y2-tog, der er den svenske version af IC3. Så vidt jeg forstår har DSB aldrig haft partikelfiltre installeret på DSB’s IC3-tog. Hvorfor har DSB fravalgt disse filtre og bør DSB ikke installere disse på alle bestående IC3-tog? Sådanne filtre vil formentligt også forbedre luftkvaliteten på Nørreport Station.

DSB svarede igen den 19. august 2011 og er gengivet herunder:

Det er rigtigt, at den svenske version af IC3 kaldet Y2 er udstyret med partikelfiltre. Årsagen til det var, at Y2 togene skulle køre helt ind til Stockholm Banegård. Da DSB i 1980’erne bestilt IC3 togene var der ikke så meget fokus på partikler fra dieselmotorer, som der er i dag og derfor blev der ikke monteret partikelfiltre på IC3 togene. DSB har for et par år siden udskiftet samtlige dieselmotorer i IC3 togene med nye dieselmotorer, der opfylder Euro 3 normen. Det har givet en væsentlig reduktion af partikelemission fra IC3 togene.

Luftkvaliteten på Nørreport Station er ikke tilfredsstillende og derfor bliver stationen de næste år moderniseret og får et nyt mere effektivt ventilationssystem, som vil forbedre luftkvaliteten på perronen. IC3 togenes bidrag til luftkvaliteten på Nørreport Station fylder dog ikke meget, set i forhold til det bidrag, som ME dieselokomotiverne giver.
Den dag ME lokomotiverne er væk, så vil togene på Nørreport Station være en blanding af el-tog og IC3 tog med Euro 3 norm dieselmotorer og luftkvaliteten vil være væsentlig bedre.

Med venlig hilsen

Mette Frederiksen
DSB Kundeservice
Postboks 3400
900 København C.
kundehenv@dsb.dk

No responses yet

Jul 11 2011

DSB om luftkvaliteten på Nørreport station

Luftkvaliteten på Nørreport Station er og forbliver desværre et emne til diskussion. I DSB’s blad Ud & Se fra juli 2011 har emnet igen været oppe at vende, denne gang på forespørgsel fra Gitte Klausen fra Næstved. Da det desværre ikke er muligt at linke direkte, er indlægget citeret i sin fulde længde herunder:[1]

Tæt og tyk røg
Gitte Klausen, Næstved
Jeg er pendler mellem Næstved og Nørreport station. Jeg er glad for at kunne stige på regionaltoget på Nørreport, så jeg slipper for at skulle skifte tog, men det er en meget trafikeret station. Ofte er der tæt og tyk røg omkring passagererne, og jeg tænker ofte på, hvor usundt det egentlig er at stå på Nørreport. Laver DSB målinger på stationerne? Og burde der ikke være en bedre ventilation?

Tak for din henvendelse. Luftkvaliteten er desværre nogle gange dårlig på fjern- og regionaltogsperronen på Nørreport Station. Kombinationen af en underjordisk station, og tog trukket af diesellokomotiver, giver en dårlig luftkvalitet og i perioder med mange tog, kan situationen være slem. Normalt opholder passagererne sig kun i kort tid på perronen, så den sundhedsmæssige belastning er kortvarig. For at forbedre forholdene på Nørreport Station er Banedanmark, Københavns Kommune og DSB gået sammen om at istandsætte og modernisere stationen. I den forbindelse vil der komme et nyt og bedre ventilationsanlæg, der giver en bedre luftkvalitet på fjern- og regionaltogsperronen. Desuden vil diesellokomotiverne efterhånden blive erstattet af togsæt, som forurener mindre. Istandsættelsen af Nørreport Station vil sikre renere luft og en bedre station til glæde for de rejsende.
Med venlig hilsen
Marianne Gadegaard
Afdelingschef, DSB Kundeservice

Spørgsmålstilleren får desværre aldrig svar på om DSB laver målinger af partikelforureningen på Nørreport Station. Om DSB rent faktisk udfører disse målinger er formentlig også af mindre betydning, da selskabet ingen interesse har i at offentliggøre sådanne målinger. For at få en uvidenskabelig indikation af problemets størrelse kan henvises til en artikel i Ingeniøren fra 2008, hvor der blev målt forureningsniveauer for ultrafine partikler, der var 23 gange højere på Nørreport Station end på Rådhuspladsen.[2]

Det er kun glædeligt at Nørreport Station får forbedret ventilationssystemet, men om det reelt giver en markant forbedring af luftkvaliteten, må vi desværre vente til 2014 med at finde ud når ombygningen af færdiggjort.[3] Det ville endvidere være interessant at se en cost-benefit analyse i forhold til luftkvaliteten på Nørreport Station for både en forbedret ventilation, men også for påmontering af partikelfiltre på IC3- og IC4-tog, da hovedparten af forureningen netop stammer herfra.

Kilder

[1] Tæt og tyk røg, side 52, Ud & Se, juli 2011, http://ipaper.ipapercms.dk/DSB/udogse/2011/07/

[2] Chok-måling: Ni millioner gift-partikler i hver indånding, Ingeniøren, 27.06.2008, http://ing.dk/artikel/89419-chok-maaling-ni-millioner-gift-partikler-i-hver-indaanding

[3] Ny Nørreport, http://www.nynoerreport.dk/etaper, hentet 11.07.2011

No responses yet

Jan 02 2009

DSBs strategi angående partikelforurening fra dieseltog

Den 7. oktober 2008 skrev jeg et spørgsmål om DSBs strategi vedrørende partikelforureningen fra selskabets dieseltog til DSBs månedlige passagerblad Ud & Se. Svaret kom i Ud & Se fra januar 2009 på side 40-42. Herunder er både spørgsmål og svar gengivet:

Sort af sod
Anders Skærlund Petersen

For nylig iagttog jeg et dieseldrevet ICE-tog, som satte i gang fra Høje Taastrup Station mod København i en tåge af sort røg fra udstødningen. Det hvide tog havde langtfra denne farve på taget, men var i stedet dækket af et tykt lag sort sod. IC3-togene og lokomotiverne, som driver togstammerne til Lolland-Falster og Kalundborg, udleder mindst lige så sort røg, som er både synlig, ildelugtende og – værst af alt – sundhedsskadelig. Hvad gør DSB for at nedbringe denne luftforurening fra nuværende tog og ikke mindst fra de kommende IC4-tog?

→ Tak for din henvendelse. Det er problematisk, at der sendes sort røg ud fra vore dieseltog. Grundlæggende er tog et meget miljøvenligt transportmiddel. Alligevel fokuserer DSB meget på at reducere vore togs påvirkning af miljøet, og DSBs miljøstrategi indeholder et mål om at reducere 30 procent miljøskadelige stoffer i perioden 2006 – 2010. DSB er netop blevet færdig med at udskifte alle motorer i IC3-togsættene. Denne udskiftning har reduceret både partikler og NOx (kvælstofoxid) i forhold til de gamle motorer. I den forbindelse er der investeret 600 mio. kroner i miljøforbedring. Indsættelse af IC4 og dermed udrangering af lokomotiverne vil også give en markant reduktion af miljøpåvirkningen. I forhold til at skabe forbedringer på det nuværende materiel følger DSB løbende udviklingen vedrørende partikelfiltre og katalysatorer. DSB kører i øjeblikket testkørsler med katalysatorer på ét MR-togsæt for at se hvilke reduktioner, der kan opnås.
Heidi Nielsen, DSB Kundeservice

Jeg vil gerne takke DSB for deres besvarelse. Det er glædeligt at DSB også vælger at publicere kritiske indlæg i deres eget blad med et læsertal på 736.000 – desværre er besvarelsen ikke særlig konkret.

DSB nævner i besparelsen at alle IC3-tog har fået udskiftet deres motorer uden at sætte konkrete tal på reduktionen i partikeludledning. Jævnfør fagbladet Ingeniøren giver dette en reduktion af partikelforureningen med 70 % i forhold til de gamle motorer.[1] I DSBs egen miljørapport fra 2007 nævnes at 40 % af alle kørsler med IC3 er foretaget med togsæt med nye motorer, hvilket har givet en reduktion af partikeludledningen på 17 % i forhold til 2006 – eller 15,5 ton partikler i rene tal.[2]

En udrangering af DSBs 36 diesellokomotiver ved introduktionen af IC4 vil korrekt nok medføre en reduktion af partikeludledningen eftersom diesellokomotiverne i mange tilfælde vil blive erstattet af IC3-tog, som er blevet opgraderet med motorer, som er på niveau med Euro-III normen.[3] Diesellokomotiverne er alle leveret i årene 1981 til 1986, hvilket er godt et årti før man begyndte at indføre Euro-normer for emissioner; normer som principielt kun er gældende for biler, lastbiler og busser.[4]

At DSB stadig kun kører testkørsler med katalysatorer kan undre, da DSB allerede tilbage i marts 2008 forventede at få testresultater til april 2008, hvorefter DSB ville tage stilling til den fremtidige indsats.[3]

Kilder

[1] DSB smider partikelfiltre i 100 dieseltoge, Ingeniøren 20.11.2007, http://ing.dk/artikel/83407-dsb-smider-partikelfiltre-i-100-dieseltoge

[2] DSB Miljørapport 2007, http://ipaper.ipapercms.dk/DSB/fakta/DSBmiljrapport/miljoerapport07/

[3] Nu prøver DSB med katalysatorer på gamle lokomotiver, Ingeniøren 13.03.2008, http://ing.dk/artikel/86504-nu-proever-dsb-med-katalysatorer-paa-gamle-lokomotiver

[4] Strækningslokomotiver, DSB 02.01.2009, http://www.dsb.dk/Om-DSB/Virksomheden/Tog-i-drift/Straekningslokomotiver/

2 responses so far